Betalingslovens § 63: Det er så yndigt at følges ad!

Af advokat Thomas Schioldan Sørensen

Betalingslovens § 63, stk. 1 er for mange pengeinstitutter en udyrket bestemmelse, der kan give anledning til fortolkningstvivl. Det følger af  63: 

”Pengeinstitutter skal give betalingsinstitutter adgang til deres betalingskontotjenester på objektive, ikkediskriminerende og proportionale vilkår. Adgangen skal have et sådant omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt.”

Bestemmelsen pålægger reelt pengeinstitutter at stille betalingskontotjenester til rådigheder over for betalingsinstitutter. Denne forpligtelse er ofte uforenelig med pengeinstitternes generelle erhvervsvilkår, der normalt giver pengeinstituttet adgang til på et skønsmæssigt grundlag at nægte etablering af et kundeforhold eller opsige et eksisterende kundeforhold med et vist varsel. Desuden giver vilkårene i§ 63 ofte anledning til fortolkningstvivl, hvormed de enkelte vilkår beskrives nedenfor:

Betingelserne i § 63, stk. 1 er kummulative. Det betyder, at pengeinstituttets vilkår for et betallingsinstituts adgang til betalingskontotjenster skal være ”objektive”, ”ikke-diskriminerende” og ”proportionale”.  

Objektive vilkår

At et pengeinstituts vilkår for adgang skal være objektive omfatter, at et vilkår skal være konkret konstaterbart og fastsat uatbængigt af subjektive forhold.

Ikke-diskriminerende vilkår

At et pengeinstituts vilkår for adgang skal være ikke-diskriminerende, omfatter at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt.

Det medfører, at et som udgangspunkt objektivt vilkår heller ikke i realiteten må medføre en skjult diskrimination mellem virksomheder. Dette betyder, at tillige effekten af et vilkår skal inddrages i vurderingen af, om et ellers som udgangspunkt objektivt fastsat vilkår i realiteten er diskriminerende. Hertil kommer, at objektive vilkår skal administreres således, at der ikke i praksis sker en usaglig forskelsbehandling, men at der omvendt sikres lige vilkår for sammenlignelige kunder.

Proportionale vilkår

At et pengeinstituts vilkår for adgang skal være proportionale omfatter, at vilkåret står i rimeligt forhold til det legitime formål, der søges opfyldt. Vilkår for adgang skal således være nødvendige og må ikke gå videre end nødvendigt for at nå det tilsigtede (legitime) formål. 

Et vilkår som er fastsat proportionalt, skal også administreres proportionalt. Det vil sige, at et pengeinstitut efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering i en sag om ophævelse må angive over for et betalingsinstitut, hvilke konkrete vilkår betalingsinstituttet skal opfylde for at få adgang til pengeinstituttets betalingskontotjeneste. Herefter skal pengeinstituttet fastsætte en rimelig frist for, at betalingsinstituttet får mulighed for at opfylde vilkårene og dermed kan få adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester.

Omfang af adgang

Det følger endvidere af betalingslovens § 63, stk. 1, 2. pkt., at adgangen skal have et sådan omfang, at betalingsinstituttet kan udbyde betalingstjenester uhindret og effektivt. 

Dermed må det kontoførende pengeinstitut ikke lægge unødige hindringer i vejen for, at en udbyder af betalingstjenester kan benytte sig af den konto, som udbyderen har fået adgang til. Pengeinstituttet må således ikke opstille tekniske såvel som ikke-tekniske hindringer, som vanskeliggør betalingsinstituttets levering af sine betalingstjenester på effektiv vis.

Vores anbefaling

Det er vores erfaring, at beslutninger om håndtering af betalingskontotjenester hos betalingsinstitut-kunder oftest forelægges og besluttes på direktions- og/eller bestyrelsesniveau. Det er vores anbefaling, at ledelsen i danske pengeinstitutter orienterer sig i betalingslovens § 63, stk. 1 og forholder sig til bestemmelsens rækkevidde i forhold til håndteringen af betallingsinstitut-kunder.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen rådgiver om finansielle forhold. For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående,  kan han kontaktes på tlf. 4242 2600 eller ts@rodstenen.dk. Se også www.rodstenen.dk.

Den 13. september 2019 

Advokatfirmaet Rödstenen