Fremtidsfuldmagter er blevet populære

Efter lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017, har der været en stigende efterspørgsel herpå. Fremtidsfuldmagter sikrer selvbestemmelse for fuldmagtsgiver, imens denne fortsat er frisk og rask, og samtidig giver reglerne en række yderligere fordele, herunder en hurtigere, smidigere og billigere proces i relation til at kunne træffe beslutninger om både økonomiske og personlige forhold.

Indtil lovens ikrafttrædelse har det været muligt at tage stilling til spørgsmålet om, hvem der eventuelt skulle varetage dine økonomiske forhold i fremtiden, gennem en almindelig aftaleretlig fuldmagt, som forudsætter, at man er klar i hovedet og i stand til at forstå og tage beslutningen, altså inden man mister ”sine fulde fem”. Desuden er der fortsat mulighed for et offentligt fastsat værgemål, hvor Statsforvaltningen iværksætter et værgemål uden dit samtykke og efter omstændighederne uden inddragelse af dig.

Lov om fremtidsfuldmagter sikrer, at dine ønsker bliver tilgodeset, hvis du i fremtiden bliver ude af stand til at varetage dine egne forhold. Du har således mulighed for at vælge, om du vil have en eller flere fuldmægtige, det kan fx være, at du ønsker at din ægtefælle, dine børn eller en helt tredje skal varetage dine interesser, og hvis du ønsker flere fuldmægtige, om fuldmægtigene skal varetage opgaven sideordnet eller subsidiært i forhold til hinanden eventuelt opdelt i typer af beslutninger (fx økonomisk, personligt og helbredsmæssigt). En fremtidsfuldmagt er ikke et entydigt dokument, da det indeholder mange muligheder, så fuldmagten i det hele kan tilpasses dine ønsker og behov.

Fordelene ved fremtidsfuldmagter

  • I modsætning til en almindelig fuldmagt opnår du ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt en formel og lovreguleret ordning.

  • Fremtidsfuldmagten bliver efter digital underskrift fra fuldmagtsgiver og efterfølgende godkendelse fra en notar i skifteretten opbevaret i Fremtidsfuldmagtsregistret.

  • Ved ikraftsættelsen bliver fremtidsfuldmagten offentliggjort i Personbogen, hvorved der skabes sikkerhed og klarhed om fuldmagtsforholdet overfor både dig og omverdenen, herunder den eller de fuldmægtige du har valgt samt tredjeparter, herunder banker, kommunen mv.

  • I modsætning til en almindelig fuldmagt kan en fremtidsfuldmagt udover økonomiske forhold også omfatte personlige forhold som fx adgangen til at søge det offentlige om hjælp til pleje.  

Indholdet i en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der er udarbejdet efter ønske fra dig som fuldmagtsgiver. Indholdet er baseret på de forhold, du konkret mener, andre skal kunne håndtere for dig, og du kan frit vælge, om fremtidsfuldmagten skal omfatte økonomiske og/eller personlige forhold.

Det kan fx være, at der er et behov for køb, salg eller pantsætning af en lejlighed, en sommerbolig, leje af en plejebolig mv., at der foretages visse bankforretninger, herunder køb og salg af værdipapirer, eller at der træffes beslutning om, hvem der skal repræsentere dig i et dødsbo eller et eventuelt konkursbo.

Med hensyn til de mere personlige forhold kan du give den eller de fuldmægtige adgang til på dine vegne, at ansøge kommunen om pension, tilskud og hjælpeforanstaltninger, begære om aktindsigt i oplysninger om din person og helbred samt træffe valg og klage over enhver afgørelse vedrørende dine personlige forhold.

Fremtidsfuldmagten bliver dermed udarbejdet efter en nøje drøftelse med dig, således den er tilpasset dine eksakte behov og ønsker.

Ikrafttrædelsestidspunktet - proceduren

Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis du som fuldmagtsgiver som følge af fx sygdom eller mental svækket funktion mister evnen til at varetage de forhold, der er omfattet af fuldmagten.  Ikraftsættelsen sker ved, at enten du eller den eller de fuldmægtige, du har valgt, indgiver en anmodning til Statsforvaltningen samt vedlægger en lægeerklæring. Dernæst er det op til Statsforvaltningen at vurdere, om betingelserne for ikrafttrædelse er opfyldt. Vurderingen tager bl.a. afsæt i din lægeerklæring, og samtidig påser Statsforvaltningen samtlige omstændigheder vedrørende din aktuelle situation, herunder om du kan forstå og varetage de forhold, som fuldmagten netop dækker. Hvis Statsforvaltningen vurderer, at betingelserne for ikrafttrædelse er tilstede, bliver fremtidsfuldmagten tinglyst i Personbogen, og den eller de fuldmægtige, som du har valgt, fremstår dermed som legitimeret overfor omverdenen.

Vigtige overvejelser

Du skal som fuldmagtsgiver være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt. De samme betingelser gælder for den eller de fuldmægtige, du vælger, på tidspunktet hvor fremtidsfuldmagtens sættes i kraft.

Det er vigtigt at du nøje gør dig overvejelser omkring, hvem du ønsker at indsætte som fuldmægtig(e), idet pågældende skal varetage dine behov og interesser i en situation, hvor du ikke selv er i stand hertil.  Samtidig får den eller de fuldmægtige adgang til en række personlige oplysninger om dig og dit helbred, hvorfor du på forhånd bør inddrage den eller de personer, du ønsker at indsætte, således du sikrer dig, at pågældende kan og vil varetage opgaven.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller ønsker vores assistance i forbindelse med udfærdigelsen af en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Rödstenen enten på tlf. 87 31 42 07 eller på amb@rodstenen.dk.