Hvad kan jeg bruge min retshjælpsforsikring til?

En retshjælpsforsikring kan vise sig uundværlig i de situationer, hvor du enten bliver tvunget ind i en retssag, fordi der bliver indgivet stævning mod dig, eller hvor du selv overvejer at indlede en retssag på baggrund af en opstået tvist.

De fleste personer har en indboforsikring og oftest er retshjælpsforsikringen en del heraf. Da retssager ofte er økonomisk tyngende for sagens parter, kan det derfor være vigtigt, at du på forhånd undersøger om din retshjælpsforsikring vil dække sagens omkostninger i tilfælde af, at du ønsker at indlede en retssag.

De fleste retshjælpsforsikringer har et dækningsmaksimum samt en selvrisiko, der kan variere alt afhængig af, hvilken indboforsikring du har tegnet. Typisk vil dækningsmaksimummet ligger på omkring kr. 175.000 og selvrisikoen på 10%, dog typsisk på kr. 2.500-3.000.

Retshjælpsforsikringen dækker generelt de udgifter, der er forbundet med at føre en retssag, herunder retsafgift, udgifter til et eventuelt syn- og skøn, sagsomkostninger samt modpartens sagsomkostninger, hvis du ender med at tabe sagen.

I sager hvor der ydes retshjælpsdækning, forpligter advokaten sig til ikke at kræve yderligere salær, udover det der bliver tilkendt denne af retten, eller det beløb retshjælpsforsikringen ynder at betale. Dog vil advokaten have mulighed for at opkræve omkostninger forbundet med arbejdet før eller efter retssagen, som ikke er dækket af selve retshjælpsforsikringen. Dette er især væsentligt i forhold til sager, hvor tvistigheden vedrører et beløb under kr. 50.000, idet forsikringen i disse tilfælde kun dækker den nødvendige advokatbistand under selve hovedforhandlingen samt diverse retsudgifter.

Hvordan anmoder jeg om tilsagn til retshjælpsdækning?

Du bør starte med at undersøge, om sagens karakter overhovedet er omfattet af din retshjælpsforsikring. Normalt vil der ikke ydes retshjælpsdækning i inkassosager, ægteskabssager eller retssager vedrørende ansættelsesretlige spørgsmål. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt sagens karakter er omfattet af din retshjælpsforsikring, kan du rette henvendelse til forsikringsselskabet eller os, så skal vi nok hjælpe med at få afklaret om tvisten er omfattet eller ej. Når ovenstående er afklaret, bør du under alle omstændigheder kontakte en advokat, idet forsikringsselskaberne oftest kræver, at det en advokat der udarbejder ansøgningen om retshjælpsdækning.

Ansøgningen til retshjælpsforsikringen skal indeholde en beskrivelse af den tvist der ligger til grund for en eventuel sag, herunder hvilke krav der ønskes fremsat overfor den anden part samt hvilke argumenter man vil føre til støtte for disse krav.

Herefter er det op til retshjælpsforsikringen at vurdere, hvorvidt de ønsker at yde tilsagn til dækning. De ser bl.a. på rimeligheden i at føre sagen, og om der er en vis sandsynlighed for at du vinder. Ofte sender advokaten et udkast af stævningen til retshjælpsforsikringen, idet man således opnår vished om retshjælpsdækningen inden sagen indledes. Derved har man på forhånd mulighed for at vurdere de økonomiske konsekvenser, såfremt der ikke ydes tilsagn fra retshjælpsforsikringen.

Kan retshjælp og fri proces kombineres?

Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, vil din retshjælpsforsikring gå forud med hensyn til dækning af sagen. Retshjælpsforsikringen vil dog undlade at sende dig en opkrævning for betaling af selvrisiko, hvis de modtager dokumentation på, at du opfylder betingelserne for fri proces.  

Går du med overvejelser om at indlede en retssag på baggrund af en opstået uenighed, eller er du blev stævnet i en sag, men er i tvivl om der kan opnås retshjælpsdækning eller i øvrigt har brug for hjælp til en ansøgning hertil, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Anne-Mette Bastrup på tlf. +45 87 31 42 07.