Advokat Thomas Schioldan Sørensen har i samarbejde med ITD ført en principiel sag om mulig betinget frakendelse af kørekortet

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har ført en straffesag, hvor en lastbilchauffør på grund af utilstrække-lig bremseeffekt på en påhængsvogn blev tiltalt med blandt andet påstand om betinget frakendelse af køre-kortet. Chaufføren blev dømt i byretten, men anklagemyndigheden frafaldt påstanden under ankesagen.

Den 11. august 2010 om eftermiddagen blev chaufføren under en rutinekontrol standset i sin lastbil med påhængsvogn tæt på Aarhus havn. Under rutine kontrollen fandt politiet, at påhængsvognen ikke var i for-svarlig stand, så den kunne benyttes uden fare og ulempe for andre, idet driftsbremsen fandtes at have en utilstrækkelig bremseeffekt, der blev målt i bremseprøvestand til en præsentation på 32 pct. af tilladt aksel-tryk mod mindst krævet 50 pct.

Chaufføren kunne anerkende, at driftsbremsen på påhængsvognen ikke opfyldte gældende forskrifter, men han nægtede sig skyldig i relation til anklagemyndighedens påstand om betinget frakendelse af kørekortet.

Politiet konkluderede uden videre, at kørsel med en påhængsvogn med nedsat bremseeffekt i væsentlig grad ville forøge det samlede vogntogsbremselængde, ligesom politiet konkluderede at der var en risiko for saksning - det vil sige, at påhængsvognen skrider ud med forenden.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen anfægtede imidlertid grundlaget for politiets måling samt det forhold, at politiet havde undladt at kontrollere det samlede vogntogsbremseevne. Han var således af den opfattel-se, at lastbilen (trækkeren) uden risiko eller problemer i øvrigt kunne bremse det samlede vogntog.

Med støtte fra ITD blev problemstillingen forelagt eksperter hos Teknologisk Institut.
Teknologisk institut konkluderede ved en dyberegående undersøgelse, at det samlede vogntog ville være stabilt under en katastrofeopbremsning. Endvidere konkluderede instituttet, at der ikke var risiko for saks-ning.

På baggrund af Teknologisk Instituts konklusioner frafaldt anklagemyndigheden påstanden om betinget
frakendelse af kørekortet.

ITD anså sagen for meget principielt, idet sagen kunne medføre, at Anklagemyndigheden fremover og
uden nærmere undersøgelser ville rejse tiltale om betinget frakendelse af kørekortet, såfremt Anklagemyndigheden måtte have fået medhold i sagen.

På baggrund af sagens udfald forventes at være sat en stopper for, at Anklagemyndigheden fremover uden videre rejser betinget frakendelse af kørekortet.

Thomas Schioldan Sørensen har ført et betydeligt antal retssager og voldgiftssager inden for forsikrings- og erstatningsretlige emner, herunder om forsikringsudbetaling samt rådgiveransvar og straffesager, ligesom han i sin egenskab af certificeret dansk og international voldgiftsdommer kan optræde som voldgiftsdommer.

For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående eller lignende sager kan Thomas Schioldan
Sørensen kontaktes på tlf.nr. 4242 2600 eller ts@rodstenen.dk