Advokat Thomas Schioldan Sørensen vinder retssag for andelsboligforening om en renteswap

En nystiftet andelsboligforening i Aarhus-området skulle i 2005 og 2006 have belånt et nyopført byggeri, men medlemmerne var bekymrede for renteniveauet, som de frygtede ville stige. De ønskede derfor at sikre sig mod fremtidige rentestigninger. I en bank blev foreningens bestyrelsesmedlemmer orienteret om en såkaldt renteswap, som de endte med at sige ja til.

Renteswappen gik blandt andet ud på, at foreningen i 30 år skulle betale en fast rente af lånebeløbet, ca. 30 mio. kr., til banken, mens foreningen i samme periode fra banken ville modtage en variabel rente, som ville følge de aktuelle renteforhold, den såkaldte Cibor-rente. Derudover skulle andelsboligforeningen betale ydelserne på kreditforeningslånene. I begyndelsen var det en god aftale for foreningen, som havde overskud på aftalen, men senere ændrede renteforholdene sig, så foreningen fik en betydeligt lavere rente fra banken, end den selv skulle betale. Hertil kom, at værdien af renteswappen blev negativ, og den var på et tidspunkt negativ med ca. 13 mio. kr., et beløb, som banken principielt kunne kræve betalt af foreningen. Det havde banken dog givet afkald på indtil videre. Risikoen for at skulle betale gælden betød dog, at foreningens boliger blev stort set usælgelige.

Andelsboligforeningen ønskede nu at komme ud af aftalen, hvilket banken afviste. Foreningen klagede først til Pengeinstitutankenævnet, hvor den fik medhold i, at den ikke var bundet af aftalen om renteswappen. Da banken ikke ville følge nævnets afgørelse, anlagde foreningen i 2011 sag mod banken. Under retssagen ønskede andelsboligforeningen også aftalen om renteswap ophævet, fordi medlemmerne følte, at banken ikke havde rådgivet dem ordentlig om, hvad renteswappen egentligt indebar, noget, som banken afviste. Retten gav imidlertid foreningen ret i, at banken ikke havde ydet behørig rådgivning, og at foreningen derfor ikke var bundet af renteswappen.

Banken har nu 4 uger til at overveje, om den vil anke dommen. Ovenstående er en gengivelse af rettens resumé.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen bistod andelsboligforeningen under retssagen.

For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til retsområdet kan Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller pr. e-mail ts@rodstenen.dk.