Bankkunde ikke afskåret fra at få prøvet sine indsigelser om gyldigheden af en renteswap-aftale på grund af forældelse og passivitet

Retten i Herning har ved kendelse bestemt, at en landmands indsigelse mod gyldigheden af en renteswap-aftale ikke var fortabt ved passivitet og forældelse, idet et økonomisk krav i medfør af forældelseslovens § 24 kan modregnes overfor bankens selvstændige krav i medfør af aftalen.

De nærmere omstændigheder var, at landmanden i foråret 2008 indlod sig på en 30-årig fastrenteswap med en stående hovedstol på EURO 1.600.000. 

Efter aftalens indgåelse modtog landmanden løbende rentenotaer, betalingsnotaer og markedsværdiopgørelser, ligesom markedsværdien var indregnet i årsrapporterne. På grund af faldende renter faldt markedsværdien samtidig markant til økonomisk skade for landmanden.

I efteråret 2012 nedlukkede banken renteswap'en med påstand om misligholdelse, idet landmanden ikke havde stillet sikkerhed for den negative markedsværdi. Efter nedlukningen blev der indleveret konkursbegæring mod landmanden. Konkursbegæringen blev imidlertid afværget, og landmanden stævnede med påstand om aftalens ugyldighed og erstatning. Stævningen blev indleveret ultimo februar 2013 - dvs. 5 år efter aftalens indgåelse - idet landmanden gjorde gældende,

  • at han ikke var blevet orienteret om markedsværdiens asymmetriske/skæve udvikling til økonomisk ulempe for ham,
  • at renteswap'en ikke afdækkede den underliggende gæld,
  • at der i strid med hans risikoprofil var tale om et komplekst høj-risiko-produkt.

Rettens kendelse indebærer, at sagen nu kan fortsætte, hvormed banken er afskåret fra at påberåbe sig forældelse og/eller passivitet, idet banken dog har 2 uger til at overveje, om den vil kære kendelsen.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen bistod landmanden under konkurssag, ligesom han bistår landmanden under retssagen.

For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til retsområdet, kan Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller på e-mail ts@rodstenen.dk.