Byggeri: Bygherre frifundet for erstatningskrav i anledning af skader på naboejendom

Vestre Landsret har i en nylig dom frifundet en privat bygherre for ansvar i forbindelse med, at der opstod skader på en naboejendom i forbindelse med et byggeri.  

De nærmere omstændigheder var, at bygherren havde købt et byhus med henblik på nedrivning og genop-førelse. Forud for retssagen var det ved syn og skøn dokumenteret, at der i forbindelse med opførelsen af ejendommen var opstået skader på naboejendommen i forbindelse med understøbning af en fælles mur, idet en skønsmand vurderede, at cementen ikke havde fået den tilstrækkelige hærdetid.

Den udførende hovedentreprenør blev kort tid efter taget under konkursbehandling, og naboen stævnede bygherren med krav om erstatning på et objektivt ansvar, idet det var naboens synspunkt, at understøb-ningsarbejdet var af en særlig farlig karakter, hvilket måtte stå bygherren klart, navnlig når bygherren havde projekteringsansvaret.

Vestre Landsret skulle herefter tage stilling til, om bygherren på et ulovbestemt objektivt grundlag var ansvarlig for skaderne. Landsretten lagde til grund, at understøbning på baggrund af skønserklæringen var et komplekst stykke arbejde, men fandt imidlertid ligeledes, at denne type arbejde må karakteriseres som en almindelig arbejdsopgave, der kan udføres af erfarne medarbejdere i et større entreprisefirma, uden særlige anvisninger udover en udførelsesbeskrivelse. Hovedentreprenøren havde for landsretten forklaret, at understøbning var en almindelig og rutinemæssig arbejdsopgave, og som følge heraf fandt Vestre Lands-ret, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, at der efter en samlet vurdering uden lovhjemmel kunne pålægges bygherren et objektivt ansvar i forbindelse med opførelse af huset.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen bistod bygherren under retssagen. Han bemærker, at sagen for landsretten hovedsagelig var et spørgsmål om, hvorvidt bygherren kunne dømmes som ansvarlig i over-ensstemmelse med den retspraksis om ulovbestemt objektivt ansvar, der i en vis udstrækning kan udledes, når der er tale om entreprisearbejde af særlig farlig karakter, herunder udgravnings- og piloteringsskader. Landsretten fastslår, at man som bygherre, som det helt klare udgangspunkt ikke kan pålægges et ulovbe-stemt objektivt ansvar, medmindre der foreligger helt særlige forhold. 

For nærmere spørgsmål og bemærkninger til dommen og entrepriseretlige forhold i øvrigt, kan advokat Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller e-mail: ts@rodstenen.dk.

Advokatfirmaet Rödstenen