Forsikringsselskabers mulighed for ved kontanterstatning at fradrage den rabat, som selskabet kunne opnå ved en af selskabet anvist leverandør U 2014.264 Ø?

Det må anses som en sædvanlig bestemmelse i forsikringsbetingelser ved familieforsikringer, at forsik-ringsselskabet kan erstatte skade på løsøre ved enten at genanskaffe den eller de tilintetgjorte eller beskadigede genstande, eller ved at yde kontanterstatning svarende til den pris forsikringsselskabet skal betale for genstandene hos den leverandør, som forsikringsselskabet måtte have henvist til.

Det er ikke udsædvanligt, at forsikringsselskabet har en rabataftale med en række leverandører, hvormed forsikringsselskabet på behørig vis kan begrænse sin erstatningsudbetaling.

Østre Landsret har imidlertid for ganske nyligt afsagt en interessant dom, hvor Østre Landsret skønsmæssigt forhøjede kontanterstatningen uden hensyntagen til forsikringsselskabets rabatordning.

Sagens nærmere omstændigheder var, at et ægtepar, der havde tegnet familieforsikring, ved en brand på ægteparrets ejendom pådrog sig løsøreskade for ca. kr. 2.800.000,00. Ægteparret ønskede erstatningsbeløbet udbetalt kontant, men modtog alene ca. kr. 2.300.000,00 fra forsikringsselskabet under henvisning til forsikringsbetingelserne, hvorefter forsikringsselskabet var berettiget til, ved kontanterstatning, at reducere forsikringssummen med den rabat, som ægteparret kunne opnå hos en af forsikringsselskabet anvist leve-randør.

Østre Landsret fandt først og fremmest, at den omstændighed, at der havde været tale om en omfattende skade, der involverede et særdeles stort antal beskadiget genstande, ikke i sig selv kunne føre til, at forsikringsselskabet generelt var afskåret fra at foretage en nedskrivning af kontanterstatningen. Østre Landsret fandt imidlertid, at der ved nedskrivningen må tages højde for, at ægteparret befandt sig i den særlige situation, at de havde mistet samtlige personlige ejendele ved branden.

Østre Landsret vurderede endvidere, at det i sådan situation kan være forbundet med væsentlig ulempe for en forsikringstager, at være henvist til udelukkende at benytte de af forsikringsselskabet anviste leverandører.

Østre Landsret fandt således, at forsikringsselskabet ikke havde været berettiget til at nedskrive erstatningen med et beløb svarende til den rabat, der kunne være opnået ved anvendelse af forsikringsselskabets leverandør.

Forsikringsselskabet blev derfor tilpligtet skønsmæssigt at betale yderligere kr. 150.000,00, idet der ved beløbsudmålingen var taget hensyn til antallet af personer i husstanden, samt det oplyste om de rabatter der kunne opnås ved anskaffelse gennem rabatordningen.

Dommen er interessant, idet det dermed under nærmere konkrete omstændigheder tilsikres forsikringstager at opnå en højere forsikringssum.

På grundlag af dommens præmisser vurderes afgørelsen at have sin primære betydning i tilfælde, hvor det kan være forbundet med væsentlig ulempe for en forsikringstager at være henvist til udelukkende at benytte de af forsikringsselskabet anviste leverandører. Dette gælder navnlig i tilfælde, hvor forsikringstagerne har mistet samtlige personlige ejendele. Det vil blandt andet sige genstande, der er nødvendige for at genetablere og opretholde en hverdag, herunder basale beklædningsgenstande, toiletartikler og efter omstændighederne også indbogenstande.

Videre må det tillægges betydning for en skønsmæssig forhøjelse af forsikringssummen, om det af tidsmæssige eller andre årsager må anses for rimeligt, at forsikringstagerne foretager genanskaffelse hos en anden leverandør.

Sammenfattende vurderes dommen fremover at give forsikringstagere mulighed for udbetaling af større forsikringssummer ved kontanterstatning, når der er tale om større og mere omfattende skader.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har ført et betydeligt antal retssager og voldgiftssager inden for forsikrings- og erstatningsretlige emner, herunder om forsikringsudbetaling samt rådgiveransvar, ligesom han i sin egenskab af certificeret dansk og international voldgiftsdommer kan optræde som voldgiftsdommer.

For nærmere oplysninger kan advokat Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på telefonnummer 42 42 26 00 eller ts@rodstenen.dk