Renteswap; hvad med skatten?

En rente- og en valutaswap er et derivat, der i medfør af kursgevinstloven beskattes i henhold til ***indkomstprincippet. Det vil sige, at markedsværdien opgøres pr. 31. december til beskatning eller fradrag i den skattepligtige indkomst.

Det giver navnlig anledning til usikkerhed omkring den skattemæssige behandling, såfremt swap’ens hovedstol måtte være højere end restgælden på det eller de lån, som swap’en skulle afdække eller, hvis swap’ens valuta er forskellig fra de bagvedliggende låns valuta.

Som hovedregel kan den erhvervsdrivende fratrække tabet i den skattepligtige indkomst, men det er usikkert, om Skat vil tillade at fradrage i den skattepligtige indkomst, såfremt swap’en overtid ikke måtte afdække den underliggende gæld.

Senest har et lokalt skattecenter fastslået, at en bankkunde var berettiget fradrag i den skattepligtige indkomst, men fra år 2015 fandt Skat derimod, at den erhvervsdrivende alene havde et såkaldt kildeartsbegrænset fradragsberettiget tab. Sidstnævnte indebærer, at det kildeartsbegrænsede tab alene har værdi, såfremt den erhvervsdrivende senere måtte oppebære gevinster på denne type derivater, idet der herefter kunne ske fremførsel af det skattemæssige tab til modregning i senere gevinst.

For nuværende verserer en række sager ved Skatteankenævnet, Landsskatteretterne og de almindelige domstole omkring Skats nægtelse af fradrag i den skattemæssige indkomst, ligesom der verserer en række ansvarssager mod pengeinstitutter på grund af manglende rådgivning om de skattemæssige konsekvenser ved at indlade sig på en swap-aftale.

For nærmere spørgsmål til ovenstående problemstillinger kan advokat Thomas Schioldan Sørensen 

kontaktes på ts@rodstenen.dk eller tlf. 42 42 26 00.