Valutaswap: Bankkunde tilkendt erstatning. Ikke indtrådt forældelse

Retten i Kolding har tilkendt en landmand erstatning som følge af utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med indgåelse af en valutaswap-aftale. Retten var beklædt med 2 sagkyndige dommere, og retten fandt ikke, at der var indtrådt forældelse.

De nærmere omstændigheder var, at landmanden i efteråret 2008 indlod sig på en 5-årig valutaswap i Schweizer Franc med en hovedstol på kr. 5 mill. Aftalen blev indgået med det formål at reducere landman-dens renteudgifter, idet han byttede rentebetalinger med det pågældende pengeinstitut, hvorefter landman-den skulle betale Libor CHF, svarende til daværende 2,74%, mens han modtog Cibor3-rente, svarende til daværende 5,38%.

Det var hævet over enhver tvivl, at aftalen blev indgået med henblik på at reducere landmandens renteud-gifter. Efter aftalens indgåelse modtog landmanden løbende rentenotaer, betalingsnotaer og markedsvær-diopgørelser, ligesom markedsværdien var indregnet i årsrapporterne.

Syn og skøn havde påvist, at rentebesparelsen inden for ganske få dage efter aftalens indgåelse var blevet elimineret som følge af den konstaterede negative markedsværdi.

Stævning blev indleveret i januar 2013. Retten fandt først og fremmest, at der var tale om et komplekst høj-risiko-produkt, hvormed der påhvilede pengeinstituttet en skærpet forpligtelse til at dokumentere, at der blev ydet den fornødne rådgivning og vejledning i forbindelse med aftalens indgåelse. Retten lagde til grund, at pengeinstituttet ikke i forbindelse med aftalens indgåelse havde udarbejdet en skriftlig beskrivelse af landmandens risikoprofil. Først i maj 2011 blev der udarbejdet en risikoprofil, hvor landmanden blev be-kendt med, at valutaswap’en blev betragtet som et ”højt/mellem” risikoprodukt. På det grundlag blev land-manden tilkendt erstatning, idet erstatningsbeløbet blev fastsat skønsmæssigt på baggrund af markeds-værdien i maj 2011, hvor landmanden blev bekendt med valutaswap’ens risiko.  

Stævning blev indleveret i januar 2013, hvormed erstatningskravet som udgangspunkt var forældet. Retten fandt imidlertid, at forældelsesfristen var suspenderet frem til maj 2011, hvor landmanden blev bekendt med risiciene ved valutaswap’en. 

Advokat Thomas Schioldan Sørensen bistod landmanden under retssagen. For nærmere spørgsmål og bemærkninger til sagen, kan advokat Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller ts@rodstenen.dk. Advokatfirmaet Rödstenen