Advokaterne

Alle Advokater, der er tilknyttet Rödstenen, har advokatbeskikkelse fra Justitsministeren i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder tilsyn med overholdelsen af de advokatetiske regler og reglerne for behandling af betroede midler. Se mere på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.
Advokatfirmaet Rödstenen I/S arbejder under CVR nr. 10 64 84 32.

Advokatfuldmægtige

Advokatfuldmægtige er autoriseret under advokat med beskikkelse fra Justitsministeriet.

Netværk

Vores jurister indgår i et betydeligt og uvurderligt netværk bestående af revisorer, ejendomsmæglere, fagteknikere og rådgivere i øvrigt, som efter omstændighederne kan inddrages i forbindelse med konkrete opgaveløsninger efter behov,

Fortrolighed

Tillid og fortrolighed er hjørnestenen i vores rådgivning. Alle oplysninger som meddeles vores jurister administreres med den største diskretion og fortrolighed.

Særligt vedrørende nyhedsmeddelelser på hjemmesiden kan oplyses, at disse meddelelser ikke vil indeholde oplysninger, der kan identificere vores klienter, medmindre vores klienter måtte samtykke heri. Konkrete forespørgsler til nyhedsmeddelelser vil blive besvaret under hensyntagen til vores tavshedspligt. 

Advokatetiske regler

Vores advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Rödstenen bestræber sig på til enhver tid at overholde de advokatetiske regler, hvilket blandt andet indbefatter en forpligtelse til at sikre sig oplysninger om vores klienters identitet. Se mere på www.danskeadvokater.dk. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Ansvar

Vores jurister er ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Måtte vores jurister mod forventning og sædvane have handlet ansvarspådragende er der tegnet ansvarsforsikring i et dansk anerkendt forsikringsselskab til fordel for klientens tarv.

Klage og klagemuligheder

Hos Rödstenen arbejder vi altid målrettet med at leve op til vores klienters forventninger og vi tager i den forbindelse udgangspunkt i vor klienters individuelle behov.

Såfremt du imod vores forventning har haft en dårlig oplevelse og vil klage over et konkret sagsforløb eller en konkret advokat, bedes du kontakte din primære kontaktperson hos Rödstenen.

Din klage vil blive behandlet hurtigst muligt.

Det er også muligt at klage til Advokatnævnet over en bestemt advokats adfærd eller over salærets størrelse. Klager kan i den forbindelse fremsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Forsikring og garanti

Advokaterne tilknyttet Rödstenen har tegnet ansvarsforsikring hos CNA Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Herudover stiller CNA garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Klientkonto og indskydergaranti

Klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Klientmidler bliver indsat på klientkonti i anerkendte danske pengeinstitutter, herunder Handelsbanken, og renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets gældende regler.

I tilfælde af en banks konkurs får du som klient dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Honorar

Vores honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid, men i beregningen indgår også det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Der vil som udgangspunkt blive krævet forudbetaling for udlæg. Der vil i visse tilfælde blive stillet krav om depositum.

Faglig opdatering

Vores jurister er underlagt advokatsamfundets regler om obligatorisk efteruddannelse. Derudover gennemføres sideløbende uddannelsesmæssige foranstaltninger i form af intern faglig opdatering og udvikling.

De enkelte jurister har hver især ansvaret for den faglige opdatering inden for specifikke juridiske arbejdsområder for dermed at sikre klienten den optimale løsning inden for alle juridiske forhold. Se mere under de enkelte personprofiler.

 
Vi byder altid inden for i vores smukke domicil i hjertet af Aarhus.

Vi byder altid inden for i vores smukke domicil i hjertet af Aarhus.