Vi har særdeles stor erfaring med behandlingen af insolvenssager og råder over et stærkt hold af specialiserede advokater, jurister og sagsbehandlere, som med kort varsel kan stille op og hurtigt give kvalificerede anbefalinger til løsningsmuligheder, ligesom vi kan sørge for en effektiv bobehandling.

Vores rådgivning indenfor det insolvensretlige område omfatter rådgivning til kriseramte virksomheder, långivere og kreditorer i øvrigt uanset, om der er tale om konkursbehandling, rekonstruktion, tvangsopløsning, likvidationer eller frivillige akkorder.

Vi har særligt fokus på rådgivning af kriseramte virksomheder, hvor vi i samarbejde med virksomhedens ledelse gennemgår virksomhedens økonomiske forhold med henblik på at yde kvalificeret rådgivning om, hvordan virksomhedens økonomiske krise løses bedst muligt til fordel for både virksomheden, panthavere og kreditorer. I den forbindelse har vi stor erfaring med gennemførelse af rekonstruktioner, hvor den kriseramte virksomhed enten sælges, eller der etableres en akkord, der medfører, at virksomheden bliver solvent og kan fortsætte sin virksomhed, og arbejdspladser reddes.

Vi har endvidere den nødvendige viden og det nødvendige beredskab til behandling af konkursboer, så det sikres, at disse behandles effektivt og hurtigt, og at det i den forbindelse sikres, at konkursboets aktiver realiseres bedst muligt det være sig i form af virksomhedsoverdragelse, samlet salg af aktiver mv., og således at det bedst mulige økonomiske resultat altid sikres til gavn for panthavere og kreditorer i øvrigt, hvilket i sidste ende også har væsentlig betydning for virksomhedens tidligere ejere, der ofte kautionere personligt for virksomhedens gæld.

Som kurator varetager vi altid kreditorernes interesser, og vi foretager de nødvendige undersøgelser i relation til omstødelses- eller konkurskarantænesager, i hvilken forbindelse vi har stor erfaring med førelse af disse sager for domstolene.

Endvidere vejleder vi virksomhedens tidligere ledelse, såfremt en konkurs indebærer, at en personlig kaution for virksomhedens gæld, gøres gældende over for ledelsen, i relation til gældssanering i konkurs, så vi på den måde ligeledes bistår med, at ledelsen kan komme godt videre efter en konkurs.

Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med Early Warning programmet, og herigennem hjulpet flere hundrede små og mellemstore virksomheder.

Vores kompetencer indenfor insolvens omfatter:

  • Rekonstruktion med henblik på enten et salg af virksomheden eller opnåelse af akkord, der medfører, at virksomheden kan fortsætte sin drift som solvent virksomhed

  • Konkursbehandling, hvor vi virker som kurator med henblik på, at virksomhedens aktiver realiseres bedst muligt til gavn for panthavere og kreditorer

  • Køb og salg af nødlidende virksomheder, hvor vi sørger for, at de ofte komplicerede juridiske problemstillinger håndteres korrekt, så hverken sælger eller køber efterfølgende oplever retlige efterspil som følge af, at der ved overdragelsen er foretaget dispositioner, der er i strid med konkurslovens regler

  • Tvangsopløsningssager enten med henblik på genoptagelse, likvidation eller opløsning via konkurs

  • Frivillige akkorder med henblik på at opnå en realistisk akkordordning, som medfører, at virksomheden kan fortsætte sin drift solvent

Du er altid velkommen til at ringe os op eller sende en mail, så vi i fællesskab kan finde den bedst mulige løsning på de økonomiske udfordringer.

For nærmere spørgsmål til ovenstående kan advokat Morten Moltke Nygaard kontaktes på tlf. 52705000 eller mmn@rodstenen.dk.