Alle klinikejere bør overveje at oprette en fremtidsfuldmagt

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017, og der har siden været en stigende efterspørgsel på at få oprettet en fremtidsfuldmagt. Denne artikel forklarer, hvad der nærmere forstås ved fremtidsfuldmagter, og hvorfor det som selvstændig klinikejer kan være værd at overveje behovet for en fremtidsfuldmagt.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Når du som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere personer til at vare-tage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du i fremtiden ikke længere selv er i stand til dette som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du således sikre dig, at dine ønsker bliver tilgodeset, hvis du bliver ude af stand til at varetage dine egne personlige og økonomiske forhold.

Oprettelse af en fremtidsfuldmagt indebærer desuden en række yderligere fordele, herunder giver det mulighed for en hurtigere, smidigere og billigere proces i relation til at kunne træffe beslutninger om både økonomiske og personlige forhold. Ordningen giver blandt andet tredjeparter tryghed for, at din fremtidsfuldmægtig reelt kan handle på dine vegne, sådan at det bliver lettere at varetage dine person-lige og økonomiske forhold i en situation, hvor du selv er indisponibel.

Fremtidsfuldmagten får først virkning, når svækkelsestilstanden måtte indtræde. Så længe du selv kan varetage dine forhold, er fremtidsfuldmagten inaktiv.

Hvad kan fremtidsfuldmagten omfatte?

Du bestemmer som fuldmagtsgiver overordnet set rammerne for fuldmagten. Det indebærer, at du kan begrænse fuldmagten til at angå et enkelt forhold, afgrænse fuldmagten til at omfatte en del af dine forhold eller generelt omfatte alle dine økonomiske og personlige forhold.

Fremtidsfuldmægtigen kan kun handle på dine vegne inden for de områder, som er omfattet af frem-tidsfuldmagten. Hvis du vælger at begrænse fuldmagten til at angå bestemte forhold, bør du derfor være omhyggelig med beskrivelsen af, hvad fuldmagten omfatter, sådan at der undgås tvivl om fuld-mægtigens kompetence. Det er vanskeligt at spå – især om fremtiden - og det kan således på forhånd være svært at forudse, hvor der kan være behov for fremtidsfuldmagten.

En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold. Vi vil i det følgende give ek-sempler på, hvad dette kan omfatte:

Eksempler på økonomiske forhold, der kan være omfattet af fremtidsfuldmagten

Fremtidsfuldmagten kan gives til økonomiske forhold generelt eller begrænses til et eller flere forhold, som du som fuldmagtsgiver bestemmer præcist i fuldmagten.

Du kan eksempelvis bestemme følgende:

  • Fremtidsfuldmægtigen skal kunne indgå aftaler på dine vegne – eksempelvis en lejekontrakt, sæl-ge fast ejendom, sælge din klinik eller lignende

  • Fremtidsfuldmægtigen skal kunne indfri dine lån, investere eller anbringe dine midler

  • Fremtidsfuldmægtigen skal kunne ansøge om offentlige ydelser på dine vegne

  • Fremtidsfuldmægtigen skal kunne repræsentere dig som arving eller kreditor

Eksempler på personlige forhold, der kan være omfattet af fremtidsfuldmagten

Fremtidsfuldmagten kan ligeledes gives til personlige forhold generelt eller begrænses til et eller flere forhold, som du som fuldmagtsgiver bestemmer præcist i fuldmagten.

Du kan eksempelvis bestemme følgende:

  • Fremtidsfuldmægtigen skal kunne ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger

  • Fremtidsfuldmægtigen skal kunne træffe valg og klage over enhver afgørelse vedrørende dine per-sonlige forhold

  • Fremtidsfuldmægtigen skal kunne få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person og helbred samt komme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Alle kan som udgangspunkt udpeges som fremtidsfuldmægtig, forudsat at fremtidsfuldmægtigen er over 18 år, ikke er under værgemål og ikke selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft.

Du kan vælge at udpege en eller flere fremtidsfuldmægtige, herunder kan du vælge mellem om de skal være sideordnede eller subsidiære.

Ved valget af fremtidsfuldmægtig bør du overveje, om du har fuld tillid til, at den eller de pågældende fremtidsfuldmægtige kan og vil varetage dine forhold. Du bør derfor også orientere den fremtidsfuld-mægtige, før du udpeger den pågældende, ligesom du bør inddrage den pågældende i dine overvejel-ser. Dette er også relevant for at sikre, at fremtidsfuldmægtigen er bekendt med dine ønsker til, hvor-dan du foretrækker dine forhold håndteret, hvis du selv måtte blive indisponibel.

Du skal være opmærksom på, at du kan udpege én fuldmægtig til at varetage bestemte forhold og en anden fuldmægtig til at varetage andre forhold, hvis du blot definerer dette i fremtidsfuldmagten. Dette kan navnlig være relevant for dig som klinikejer, hvis du eksempelvis ønsker at udpege en fremtids-fuldmægtig med tandlægefaglig kompetence til at håndtere forhold vedrørende din klinik, mens du ønsker at udpege en anden fremtidsfuldmægtig til at varetage dine personlige forhold i øvrigt.

Hvem holder tilsyn med den fremtidsfuldmægtige?

Statsforvaltningen fører et ”hvilende tilsyn” med fremtidsfuldmægtigen, hvilket betyder, at Statsforvaltningen kun indleder en tilsynssag, hvis der rettes henvendelse til Statsforvaltningen eller denne på anden måde bliver opmærksom på forhold, der strider mod fuldmagtsgivers interesser.

Som fuldmagtsgiver har du dog mulighed for at udpege én eller flere personer i fremtidsfuldmagten til at føre et privat tilsyn med den fremtidsfuldmægtige. Dette kan særligt være relevant i de tilfælde, hvor der er udpeget en fremtidsfuldmægtig med tandlægefaglig kompetence til at varetage de forhold, der vedrører din klinik. Ved at indsætte eksempelvis din advokat som tilsynsperson, kan du sikre dig, at den fremtidsfuldmægtige ikke foretager dispositioner i strid med dine ønsker grundet pres udefra, herunder pres fra øvrige kompagnoner i klinikfællesskabet, som ønsker at påvirke den fuldmægtige til at handle på en bestemt måde.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin:

Først skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Dernæst skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som påtegner fuldmagten digitalt.

Fuldmagten ligger herefter som en ”hvilende fuldmagt”, indtil der eventuelt på et senere tidspunkt bliver brug for at sætte den i kraft. Det er Statsforvaltningen, der skal sætte fremtidsfuldmagten i kraft og så-ledes vurdere, om du som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage dine forhold.

Særlige overvejelser som klinikejer

Vi oplever flere gange årligt situationer, hvor klinikejere bliver ramt af pludselig og alvorlig sygdom eller afgår ved døden, hvorfor der er behov for at disponere hurtigt i forhold til at sikre videreførelse af driften af klinikken og et salg, inden værdierne forsvinder.

Det kan således have store negative økonomiske konsekvenser for klinikejeren og eventuelt også dennes efterladte, hvis klinikken blot må lukke eller ikke videresælges, mens patientgrundlaget fortsat er i behold.

Det er endvidere nødvendigt at reagere hurtigt, fordi sundhedsloven indeholder et krav om, at man for at opretholde ydernummer skal virke aktivt i tandlægevirksomheden. Kravet kan dog fraviges i op til 6 måneder, hvis man som klinikejer bliver forhindret som følge af død eller alvorlig sygdom.

Det er derfor væsentligt, at man som klinikejer gør sig tanker i forhold til, hvordan man sikrer klinikken både ved alvorlig sygdom og død.

Hvis man indgår i et klinikfællesskab eller driver tandlægevirksomhed med andre tandlæger, vil der ofte være en samarbejdsaftale, der tager højde for, hvad der skal ske i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald. Det vil således oftest være aftalt, at ens kompagnon(er) i denne situation træder til i forhold til driften af virksomheden, ligesom der vil være aftaler omkring, hvordan den sygdomsramte eller afdøde klinikejers andel skal sælges. Har man ikke allerede en sådan samarbejdsaftale, bør man få oprettet en sådan. Tilsvarende kan det være relevant at underkaste eksisterende samarbejdsaftaler et løbende servicetjek for at sikre, at reguleringen er tidssvarende og afspejler de ønsker, som man som klinikejer har på nuværende tidspunkt.

Uanset om man driver klinik som solopraksis eller i fællesskab anbefaler vi altid, at man allierer sig med en anden tandlæge i form af en god kollega eller ven, der kan træde til og bistå de pårørende med varetagelsen af klinikken, hvis klinikejeren bliver alvorlig syg eller afgår ved døden. Her kan fremtidsfuld-magten være et effektivt værktøj. Man bør desuden overveje at kombinere fremtidsfuldmagten med, at man på forhånd har lavet klare aftaler med sin advokat og revisor omkring rollefordelingen i forhold til drift og salg af klinikken i tilfælde af sygdom og død, herunder at der er overblik over klinikkens ansættelsesforhold, aftaler med samarbejdspartnere, lejeforhold, praktiske forhold omkring koder mv. Med en klar og gennemarbejdet handleplan kan man således tage mange bekymringer for de pårørende i op-løbet.

Det gode råd er at have en klar handleplan klar for det tilfælde, at man som klinikejer bliver indisponibel som følge af pludselig og alvorlig sygdom eller død.

Sørg for at have styr på fremtidsfuldmagt og testamente samt dan dig i samarbejde med din advokat og revisor et overblik over klinikkens juridiske og økonomiske forhold.

Lav en aftale med en god kollega eller ven, der kan hjælpe dine pårørende og dine rådgivere med de tandlægefaglige spørgsmål, der måtte opstå, hvis du pludselig ikke selv kan disponere.

På denne måde sparer du dine pårørende og dig selv for mange bekymringer.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte advokat Peter Bjerre Bøystrup på tlf. 50702707 eller pbb@rodstenen.dk